میوک | فروشگاه اینترنتی چهار فصل | خرید سبزیجات

میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل سبزی خورشتی خشک
سبزی خورشتی (خشک)
.:: بسته 200 گرمی21,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل سبزی کوکو تازه پاک شده، شسته شده و خرد شده
سبزی کوکو (تازه)
.:: کیلوگرم8,000 تومان
.:: پاک شده، شسته شده و خرد شده
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل سبزی پلو تازه پاک شده، شسته شده و خرد شده
سبزی پلو (تازه)
.:: کیلوگرم8,000 تومان
.:: پاک شده، شسته شده و خرد شده
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل سبزی سوپ تازه پاک شده، شسته شده و خرد شده
سبزی سوپ (تازه)
.:: کیلوگرم6,000 تومان
.:: پاک شده، شسته شده و خرد شده
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل سبزی خورشتی تازه
سبزی خورشتی (تازه)
.:: کیلوگرم8,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل سبزی آش تازه
سبزی آش (تازه)
.:: کیلوگرم6,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل نعنا خشک
نعنا خشک
.:: بسته 100 گرمی10,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل شوید خشک
شوید خشک
.:: بسته 100 گرمی8,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل شنبلیله خشک
شنبلیله خشک
.:: بسته 100 گرمی11,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل ترخون خشک
ترخون خشک
.:: بسته 100 گرمی10,000 تومان
میوک فروشگاه اینترنتی چهار فصل مرزه خشک
مرزه خشک
.:: بسته 100 گرمی10,000 تومان
سبد خرید